top of page

Privacy Statement

Algemeen

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

 

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Bikemedical let er nauwgezet op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.

Bikemedical, body & bike solutions gebruikt persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling, registratie in bike fit analyse systemen en het financieel afhandelen van de behandeling.

 

Onze plichten

De plichten van de praktijk Bikemedical, body & bike solutions, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. 

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 •  Uw gegevens (BSN nr, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische klacht, naam zorgverzekeraar en verwijzer) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, t.w.   

  • voor fysiotherapeutische zorgverlening; 

  • voor doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars;

  • Gebruik in bike fit analyse systemen

  • communicatie met u als patiënt.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeurig gevraagd middels een door uzelf ondertekende toestemmingsverklaring. 

 • De fysiotherapeuten werkzaam binnen Bikemedical, body & bike solutions hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben geheimhoudingsplicht. 

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie medische- / fysiotherapiebehandelingen. 

 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv zorgverzekeraars en softwareleverancier(s)) middels verwerkersovereenkomsten. 

 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 • Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; 

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;

 • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen. 

 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft;

 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor);

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Bikemedical, body & bike solutions hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts / verwijzer). 

Uw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden, zoals genoemd in de toestemmingsverklaring tussen u en onze praktijk.

 

Klachten: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Gezien wij regelmatig door u als patiënt gecontacteerd worden via Whatsapp, Facebook, Instagram of andere apps, moeten wij u er op wijzen dat de informatie die u deelt in deze apps, ingezien kan worden door derden. Indien u kiest voor deze vorm van communicatie, kunnen wij de bescherming van uw persoonsgegevens niet garanderen.

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

bottom of page